Eva Páleníková No Comments

PODPORA PRE MLADÝCH OD 1.1.2018  – DAŇOVÝ BONUS

V nadväznosti na novelu Zákona o bankách, dochádza k zmene systému podpory hypotekárnych úverov pre dlžníkov spĺňajúcich zákonné kritéria veku, príjmu:

 

ü  štátna podpora bude vo forme odpočítateľnej položky z dane z príjmu – klienti budú mať možnosť si na úveroch na bývanie od nového roku po splnení podmienok uplatniť tzv. daňový bonus na zaplatené úroky,

ü  klient v žiadosti o úver nezadáva požiadavku na uplatnenie daňového bonusu, ale banka bude vyhodnocovať, či úver spĺňa vybrané podmienky pre vystavenie dokladu/potvrdenia pre uplatnenie daňového bonusu (typ úveru, objekt úveru, účel, splatnosť úveru min. a max. a vek),

ü  možnosť uplatnenia ŠPM/ŠP, prípadne uplatnenie preneseného ŠP na úveroch s podpísanou zmluvou po 1.1.2018 zaniká.

 

Nový systém štátnej podpory – daňový bonus

ü  platí pre nové žiadosti zadané po 1.1.2018,

ü  prvý krát sa uplatní za zdaňovacie obdobie roka 2018,

ü  zodpovednosť za uplatnenie daňového bonusu je na klientovi,

ü  banka bude ako podklad pre uplatnenie bonusu pre klienta vystavovať bezplatne oficiálny doklad – “potvrdenie o zaplatených úrokoch”

 

 

Potvrdenie k daňovému bonusu:

 

–  podkladom na uplatnenie daňového bonusu pre klienta bude oficiálny doklad od banky “Potvrdenie ku daňovému zvýhodneniu na zaplatené úroky”, ktoré vystavíme raz ročne na žiadosť klienta (prípadne pri predčasnom ukončení daňového bonusu) počas nároku na daňový bonus na úvere, najskôr v roku 2019

–  uplatnenie nároku na daňový bonus a teda aj vystavenie “potvrdenia” bude možné pre vybrané typy úverov na bývanie a to účelová hypotéka a developerská hypotéka (netýka sa refinančnej hypotéky a bezúčelovej hypotéky),

–  nárok na daňový bonus vzniká v mesiaci, v ktorom sa začalo úročenie úveru,                od dátumu 1.čerpania,bez ohľadu na to, či je/nie je na úvere zadaný vklad záložného práva,

–  v prvom “potvrdení” budú vyčíslené zaplatené úroky “len” za pomernú časť, t. j. za počet kalendárnych mesiacov od začiatku úročenia úveru do 31.12. daného roka,

–  v roku, kedy uplynie päťročná lehota pre uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky sa v “potvrdení” generovanom k ultimu roka uplatní len pomerná časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila,

–  “potvrdenie” klientovi vystavíme na základe žiadosti o Potvrdenie ku daňovému bonusu (klienti s Internetbankingom budú mať “potvrdenie” vygenerované k ultimu roka k dispozícii na stiahnutie aj v Internetbankingu),

–  v prípade, že klient bude mať nárok na daňový bonus na viacerých úveroch, banka vystaví klientovi na základe žiadosti “potvrdenia” ku všetkým takýmto úverom

–  viac informácií k “potvrdeniu”, resp. k postupom v prípade predčasného splatenia úveru, prípadne zmien na úvere počas nároku na daňový bonus doplníme dodatočne v rámci ďalších správ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *