Eva Páleníková No Comments

PODPORA PRE MLADÝCH OD 1.1.2018  – DAŇOVÝ BONUS

V nadväznosti na novelu Zákona o bankách, dochádza k zmene systému podpory hypotekárnych úverov pre dlžníkov spĺňajúcich zákonné kritéria veku, príjmu:

 

ü  štátna podpora bude vo forme odpočítateľnej položky z dane z príjmu – klienti budú mať možnosť si na úveroch na bývanie od nového roku po splnení podmienok uplatniť tzv. daňový bonus na zaplatené úroky,

ü  klient v žiadosti o úver nezadáva požiadavku na uplatnenie daňového bonusu, ale banka bude vyhodnocovať, či úver spĺňa vybrané podmienky pre vystavenie dokladu/potvrdenia pre uplatnenie daňového bonusu (typ úveru, objekt úveru, účel, splatnosť úveru min. a max. a vek),

ü  možnosť uplatnenia ŠPM/ŠP, prípadne uplatnenie preneseného ŠP na úveroch s podpísanou zmluvou po 1.1.2018 zaniká.

 

Nový systém štátnej podpory – daňový bonus

ü  platí pre nové žiadosti zadané po 1.1.2018,

ü  prvý krát sa uplatní za zdaňovacie obdobie roka 2018,

ü  zodpovednosť za uplatnenie daňového bonusu je na klientovi,

ü  banka bude ako podklad pre uplatnenie bonusu pre klienta vystavovať bezplatne oficiálny doklad – “potvrdenie o zaplatených úrokoch”

 

 

Potvrdenie k daňovému bonusu:

 

–  podkladom na uplatnenie daňového bonusu pre klienta bude oficiálny doklad od banky “Potvrdenie ku daňovému zvýhodneniu na zaplatené úroky”, ktoré vystavíme raz ročne na žiadosť klienta (prípadne pri predčasnom ukončení daňového bonusu) počas nároku na daňový bonus na úvere, najskôr v roku 2019

–  uplatnenie nároku na daňový bonus a teda aj vystavenie “potvrdenia” bude možné pre vybrané typy úverov na bývanie a to účelová hypotéka a developerská hypotéka (netýka sa refinančnej hypotéky a bezúčelovej hypotéky),

–  nárok na daňový bonus vzniká v mesiaci, v ktorom sa začalo úročenie úveru,                od dátumu 1.čerpania,bez ohľadu na to, či je/nie je na úvere zadaný vklad záložného práva,

–  v prvom “potvrdení” budú vyčíslené zaplatené úroky “len” za pomernú časť, t. j. za počet kalendárnych mesiacov od začiatku úročenia úveru do 31.12. daného roka,

–  v roku, kedy uplynie päťročná lehota pre uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky sa v “potvrdení” generovanom k ultimu roka uplatní len pomerná časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila,

–  “potvrdenie” klientovi vystavíme na základe žiadosti o Potvrdenie ku daňovému bonusu (klienti s Internetbankingom budú mať “potvrdenie” vygenerované k ultimu roka k dispozícii na stiahnutie aj v Internetbankingu),

–  v prípade, že klient bude mať nárok na daňový bonus na viacerých úveroch, banka vystaví klientovi na základe žiadosti “potvrdenia” ku všetkým takýmto úverom

–  viac informácií k “potvrdeniu”, resp. k postupom v prípade predčasného splatenia úveru, prípadne zmien na úvere počas nároku na daňový bonus doplníme dodatočne v rámci ďalších správ

Eva Páleníková No Comments

Poistenie úveru v BANKE? Ani NÁHODOU!

Uvažovali ste alebo uvažujete nad poistením v banke? Žiaden skutočný odborník vám takéto poistenie úveru neodporúči. Pýtate sa prečo? Odpoveď nájdete v tomto článku. 

Keď si beriete úver, tak prvé čo vám v banke okrem úverového účtu ponúknu je poistenie úveru. Produkty sú najrôznejšieho charakteru, od rizikového, cez úrazové až po životné (kapitálové alebo investičné). Najväčší pozor si treba však dať pri poistení, ktoré je zakomponované priamo v úverovej zmluve. Najvhodnejším riešením však je uzatvoriť svoje krytie zvlášť cez poisťovňu a ešte lepšie cez finančného sprostredkovateľa. A pýtate sa prečo?

Poistné krytia

Pri poistení v banke je výber jednotlivých krytí výrazne limitovaný. Väčšinou je zahrnutý v rôznych balíčkoch a nie je veľmi možné ho modelovať. Pri následných zmenách je to zásah do úverovej zmluvy za čo si banky pýtajú rôzne poplatky. Pri uzatváraní na priamo je to oveľa jednoduchšie a sami si môžete namodelovať nielen výšky, rozsah ale aj dobu, na ktorú budete krytí.

Pri vlastnom poistení si taktiež môžete vybrať indexáciu (zvyšovanie poistných súm vplyvom inflácie). Taktiež máte možnosť si dojednať krytie smrti s klesajúcou poistnou sumou, ktorá vychádza výrazne lacnejšie a je aj oveľa modernejšia.

Výška poistnej sumy smrti pri úverovom balíku je vždy na výšku samotného úveru. Keď sa však radíte s odborníkom, tak vám vždy poradí túto sumu nastaviť vyššie, či už kvôli pohrebným nákladom alebo obdobiu, ktoré musia pozostalí prekonať po smrti poisteného.

Dnešná ponuka krytí v poisteniach je obrovská. Klient si môže vybrať od tých najmenších úrazov až po tie najzávažnejšie. Existujú krytia ako sú denné odškodné, hospitalizácia, operácie v dôsledku choroby, závažné choroby a kopec ďalších, ktoré poistenie v banke neponúka. Preto je lepšie konzultovať celú paletu zabezpečenia s človekom, ktorý má v tom jasno a vie klienta usmerniť.

Výška a výpočet poistného

Pri klasickom poistení sa vždy poistné odvíja od rizikovosti klienta, vďaka čomu majú nízke rizikové skupiny krytie lacnejšie. Pri „bankopoistení“ väčšinou hádžu klientov do jedného vreca kvôli čomu to niektorí klienti môžu mať drahšie. Samozrejme otázne je posudzovanie rizikových skupín aj pri poistných plneniach a je možné, že vznikne krátenie plnenia v prípade poistnej udalosti.

 Výplata plnenia

Keď nastane poistná udalosť, tak pri „bankopoistení“ idú peniaze priamo banke. Je to ako pri vinkulácii v neživotnom poistení nehnuteľnosti. Táto skutočnosť je veľmi limitujúca a môže spôsobiť rodine nemalé škody. Pri klasickom poistení peniaze dostane oprávnená osoba alebo priamo klient a on sa môže slobodne rozhodnúť čo spraví so svojimi peniazmi. Či si ich odloží na účet a bude z nich postupne vyberať, splatí úver alebo ich zainvestuje a bude poberať rentu / dividendu. Každý máme právo sa slobodne rozhodovať a poistenie v banke nám túto slobodu berie.

Poistenie Invalidity

Veľmi častým, moderným a v dnešnej dobe takmer nevyhnutným poistením je krytie invalidity. Poisťovne k vyplácaniu plnenia z tohto pripoistenia pristupujú rôzne. Pri „bankopoistení“ zvyčajne vyžaduje poisťovňa poberanie invalidity zo strany sociálnej poisťovne, aby nastalo poistné plnenie. V tých modernejších poisteniach je možné získať plnenie bez poberania invalidného dôchodku a stačí keď je iba priznaný. Čo je však ešte dôležitejšie je, že v bankách sa komunikuje vždy len plný dôchodok (nad 70% poškodenia tela). Pre ľudí, ktorí majú ťažšiu fyzickú prácu alebo aj tých, ktorí chcú mať širšie krytie je zaujímavá možnosť plnenia už od 40% poškodenia tela, čo znamená čiastočná invalidita a stačí keď je len priznaná. Takúto je možné dojednať priamo cez poisťovňu, či sprostredkovateľa.

Zmeny v zmluve

Azda najväčším nedostatkom pre moderného človeka je možnosť editácie samotnej zmluvy. Pri „bankopoisteniach“ je to veľmi obmedzené a ako už bolo spomenuté je potrebný zásah do podmienok zmluvy. Poistenie je viazané na samotný úver a zároveň pri refinancovaní sa musí pôvodné poistenie zrušiť a klient ho musí uzatvárať nanovo. Tu môže nastať situácia, že na to klient pozabudne  a nieje poistený alebo sa medzičasom stane nepoistiteľný a ďalšie poistenie už nebude možné dojednať. Preto najlepším riešením je uzatvoriť si svoje krytie priamo cez poisťovňu a neobmedzovať sa úverovými produktami.

Záver

Pokiaľ nemusíte a nie ste dotlačení kvôli výške úrokovej sadzby, tak poistenie úveru v banke neuzatvárajte. Prípadne zvážte banku, ktorá dorovná úrokovú sadzbu vo vašej pôvodnej. Ako ste určite postrehli „bankopoistenie“ výrazne limituje klienta pri výbere, nastavení, zmenách ale aj plnaniach samotného poistenia. Samozrejme aj banky sa snažia ísť s dobou, takže nie je vylúčené, že v budúcnosti prídu produkty / vyrianty, ktoré všetky tieto parametre budú spĺňať. Nič to však nemení na veci, že je lepšie sa vždy radiť s profesionálom na financie, ktorý nastaví zabezpečenie na základe príjmov, výdavkov, záväzkov a všetkých kľúčových ukazovateľov. Jednoducho poistenie šité na mieru je vždy to najlepšie riešenie pre každého z nás.

Eva Páleníková No Comments

Hypotekárny úver pre mladých

Návrh štátneho príspevku po novom

 • podmienky na vek a príjem zostanú rovnaké

 • klient bude mať nárok na uplatnenie daňového bonusu

 • daňový bonus sa bude uplatňovať v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaníu zamestnávateľa doložením potvrdenia z banky

 • svoju daňovú povinnosť si môže znížiť o 50% zo všetkých zaplatených úrokov na hypotéke za rok, najviac však do výšky 400 EUR

 • v prípade, že bude klientova daňová povinnosť nižšia ako daňový bonus k hypotéke, dotane preplatok

 • zanikne možnosť odkladu splátok pri narodení dieťaťa

 • daňový bonus k hypotékam sa bude vťahovať na všetky úvery na bývanie, a nie len na hypotéky podľa zákona o bankách

Eva Páleníková No Comments

Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom

Hypotekárny úver pre mladých so štátnym príspevkom, teda úver znížený o 3 %, je určený pre mladých žiadateľov od 18 do 35 rokov veku spĺňajúcich potrebné kritériá pre príjem. Najneskôr môžete podať žiadosť v deň 35. narodenín.

Účelom hypotekárneho úveru pre mladých môže byť kúpa, výstavba alebo dostavba, prípadne rekonštrukcia nehnuteľnosti určenej na bývanie (byt alebo rodinný dom). Úver sa nedá použiť na vyplatenie skôr poskytnutých úverov.

Pri výpočte nároku na štátny príspevok sa berie do úvahy:

 • priemerný hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok
 • nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve SR
 • ak o úver žiadajú manželia alebo druh a družka, tak sa ich príjmy ako žiadateľov spočítavajú a tým súčet ich príjmov nesmie prekročiť 2,6 násobok priemernej nominálnej mzdy
 • Na získanie príspevku pre mladých od 01.07.2017 do 30.09.2017 váš hrubý mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (2016) je

maximálne 1.166,10 € mesačne a v prípade, že ste dvaja (partneri, manželia), tak je hranica 2.332,20 €.

Štátny príspevok je možné získať najviac na výšku úveru 50 000 EUR a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Zvyšná časť úveru sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Záložným právom môže byť byt alebo rodinný dom na Slovensku.

Eva Páleníková No Comments

Ako vy máte zabezpečené svoje príjmy?

Niekedy sa len stačí narodiť do tej správnej rodiny a život máte zabezpečený.

Niekedy sa len stačí narodiť do tej správnej rodiny a život máte zabezpečený. Kto sú najbohatšie deti na svete?

Nie však každý má to šťastie a musí vystačiť s tým, čo si za života nagazdoval prípadne zdedil.

Nešťastie čo vás zasiahlo, prípadne o ktorom ste sa dozvedeli, vás môže upozorniť na to, že čo ste považovali za stabilné a dlhodobo nemenné sa môže v jednom okamihu zmeniť.

K dlhodobému výpadku príjmu alebo jeho poklesu dôjde v prípade nášho vážneho úrazu, ktorý zanechá trvalé následky, alebo z dôvodu závažnej choroby, ktorá nás postihne.

 • Koľko máte nasporené a koľko ešte si potrebujete nasporiť do svojho odchodu do dôchodku?

 • Môže u vás dôjsť k poklesu životnej úrovne v dôsledku úrazu, choroby alebo straty zamestnania?

 • Stačilo by vám 250 EUR mesačne v rámci invalidného dôchodku k zabezpečeniu vašich potrieb?

 • Máte dostatok zdrojov na financovanie dlhodobej starostlivosti o chorého, či vytvorenie bezbariérového prostredia?

Ak ste na uvedené otázky odpovedali, že vás sa to netýka, že máte dostatok zdrojov a všetko máte zabezpečené, tak vám gratulujem. Väčšina z nás sa však musí zamyslieť nad otázkou: “Ako si poistiť prípadný výpadok príjmu, alebo jeho pokles ?”

Výpadok príjmu, či už po úraze alebo následkom choroby, si môžete poistiť uzatvorením vhodného poistenia, prípadne založiť si vhodné sporenie.