najdemuver No Comments

Výpočet schopnosti splácať hypotéku pre zamestnancov


Nová vyhláška
NBS upravuje metodiku na výpočet schopnosti splácať úver.

Zmeny posúdenia schopnosti splácať hypotéku sa budú týkať nových žiadostí zadaných do systému banky už od 25.2.2017 vrátane.

Do úvahy sa berie:

 • čistý príjem klienta sa bude sledovať a uvádzať aspoň 6 mesiacov spätne,
 • za priemerný mesačný čistý príjem sa bude považovať aritmetický priemer príjmov za uvedené obdobie,
 • príjem sa bude overovať ako doteraz cez Sociálnu poisťovňu,
 • banky berú do úvahy aj príjem z práce na dobu určitú, pokiaľ je skončenie tejto doby ďalej ako 3 mesiace niektoré aj 6 mesiacov,
 • minimálna doba trvania zamestnania sa nemenila, t.j. zostáva bez zmeny 4 mesiace,
 • do výdavkov životné minimum klienta ( cca 200,-€ ) plus vyživované osoby v domácnosti (manželka cca 150,-€, deti za každé cca 100,-€).

Príklad

Ak bude niekto pracovať 4 mesiace, vyplní príjem za 4 mesiace a za 2 mesiace uvedie „0“, ale priemerovať sa mesačný čistý príjem bude za 6 mesiacov!

najdemuver No Comments

Hypotekárne úvery – pre podnikateľov

Nová vyhláška NBS upravuje metodiku na výpočet schopnosti splácať úver pre podnikateľov.

Zmeny posúdenia schopnosti splácať hypotéku sa budú týkať nových žiadostí zadaných do systému banky od 25.2.2017 vrátane.

Príjem z podnikania (SZČO/ s.r.o.) 


Vyhláška uvádza, že klient by mal predkladať daňové priznanie k dani z príjmov a súčasne doklad preukazujúci príjmy spotrebiteľa v období medzi podaním posledného daňového priznania a posúdením schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie, čiže za obdobie, ktoré nie je pokryté daňovým priznaním.

Ide o nasledovné doklady, stačí predloženie jedného z nich:

 • výpisy z podnikateľského účtu,
 • faktúry,
 • mesačné závierky z el. registračnej pokladne,
 • zmluvy uzatvorené s treťou stranou a pod.
najdemuver No Comments

Na čo sa banky pozerajú pri schvaľovaní žiadosti o úver?

Základné typy výdavkov:

 1. Splátky úverov
  • hypotekárnych a spotrebných úverov,
  • nebankových úverov,
  • úverov stavebných sporiteľní,
  • lízingov,
  • rôznych pôžičiek –ktoré si banky overia v úverových registroch (bankovom i nebankovom).
 2. Kreditná karta –umožňuje platiť za tovar a služby peniazmi, ktoré nám poskytuje vydavateľská banka (alebo banka, ktorá má zmluvu s vydavateľom). Nenakupujeme teda za svoje peniaze, ale na úver. Je evidovaná v úverových registroch a i keď ju klient nepoužíva, ale ju má aktivovanú, tak banka berie klientovi do ťarchy celý úverový rámec z kreditnej karty. Väčšinou banka započítava 5% z úverového limitu karty ako mesačný výdavok klienta.
 3. Povolené prečerpanie na bežnom účte klienta – tzv. debet –tak isto ako kreditná karta, je rovnako evidovaný v úverových registroch, väčšinou banka započítava 5 až 10 % z limitu debetu ako mesačný výdavok klienta, bez ohľadu na to, ako debet klient využíva.
 4. Platby výživného na dieťa – ak má klient súdom priznané výživné na dieťa, je to právny záväzok klienta, banka uvedený záväzok overuje prostredníctvom výpisov z účtu klienta.
 5. Iné pravidelné mesačné platby klienta – banka overuje prostredníctvom bežného účtu klienta.
 6. Ručiteľský záväzok – banka počíta do mesačných nákladov aj mesačnú splátku úveru, na ktorom je klient ručiteľom alebo spoludlžníkom, tak ako keby daný úver splácal sám. Aj ručiteľský záväzok sa eviduje v úverových registroch.
 7. Pravidelné platby  poistenia a pod., ktoré klient uvedie do žiadosti o úver, započíta banka klientovi do výdavkov.
najdemuver No Comments

Nová vyhláška o zmene v hypotekárnych úveroch

V minulom roku zverejnila NBS vyhlášku, ktorá upravuje poskytovanie hypotekárnych úverov. Niektoré opatrenia boli zavedené do praxe už k 1.1.2017. Nová vyhláška upravuje metodiku na výpočet schopnosti splácať úver. Táto nová legislatíva by mala vstúpiť do platnosti 21.3.2016 vo forme nového hypotekárneho zákona. 

Do úvahy sa berie:

 • čistý príjem klienta spravidla min.6 mesiacov spätne,
 • do výdavkov životné minimum klienta ( cca 200,-€ ) plus vyživované osoby v domácnosti (manželka cca 150,-€, deti za každé cca 100,-€).

Od 1.3.2017 sa začína aplikovať aj tzv. 20% finančná rezerva po odrátaní životného minima, vrátane životného minima na osobu, voči ktorej má klient vyživovaciu povinnosť. Banky ju začali aplikovať na úrovní 5 % , postupne sa zvýši a na 20 % bude uvedených do praxe od 01.07.2018.

Testovanie schopnosti klientov splácať úver bude prísnejšie, analyzovať sa bude aj z pohľadu schopnosti splácania úveru v budúcnosti, aj v prípade sťažených podmienok, napr. ak dôjde k zvýšeniu úrokovej sadzby. Pri posudzovaní schopnosti splácania úveru k splátke úveru na bývanie, ktorý si klient ide zobrať, pripočíta plus 2 % k aktuálnej úrokovej sadzbe.

Zmena nastane aj v predkladaní dokladov o príjmoch. Vyhláška uvádza, že klient by mal predkladať daňové priznanie k dani z príjmov a súčasne doklad preukazujúci príjmy spotrebiteľa v období medzi podaním posledného daňového priznania a posúdením schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie.

Všeobecne platí, že výška splátok za všetky typy úverov by nemala predstavovať viac ako 30% vášho čistého mesačného príjmu, nakoľko váš príjem môže časom aj klesnúť a vaše výdavky budú mať naopak skôr stúpajúcu tendenciu.

Väčšina ľudí dnes nedokáže financovať bývanie (či už kúpu alebo väčšiu rekonštrukciu).Pri súčasných historicky najnižších úrokoch na úveroch a najmä hypotékach by bolo 100% financovanie z úspor skôr chybou, ako výhodnou investíciou. Na kúpu novej elektroniky či dovolenku rozhodne sporte a nepožičiavajte si. 

Odporúčam podať žiadosť do banky čo najskôr. Pri účele nadobudnutie nehnuteľnosti môžete požiadať o certifikát, nepotrebujete hneď pri podaní žiadosti znalecký posudok. Stačí špecifikovať nehnuteľnosť aj do 3 mesiacov, inak certifikát stratí platnosť.

najdemuver No Comments

Vítame Vás na našej novej stránke!

Vítame Vás na mojej novej stránke, kde som Vám k dispozícií pre spoluprácu v oblasti finančných služieb.

Všetky vyplnené údaje na stránke Kontakty sú platné a môžete ma kontaktovať tiež pomocou vytvoreného formulára. Približne do polovice augusta 2016 pribudnú ďaľšie údaje ako osvedčenia o mojej odbornej spôsobilosti a dosiahnutom vzdelaní, odporúčania od mojich klientov a tiež moje osobné vhľady do problematiky manažmentu osobných aj firemných financií.

Prajem Vám príjemný deň a teším sa na prípadnú spoluprácu!

Ing. Eva Páleníková